(TURN)Phrasal verbs

(TURN)Phrasal verbs

Phrasal verbs(turn)

♦️Turn


🔹️Turn on
✔روشن کردن هر چیزی
✔باز کردن مثل شیرآب
✔هیجان زده شدن..چیزی که حال خوب کنه(انسان)
✔سرشوق آوردن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn off

✔خاموش کردن هر چیزی
✔بستن مثل شیرآب
✔هیجان رو میگیره...حال گیر
دلسرد کننده


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn into

✔تبدیل کردن کسی به چیزی(از وضیعتی به
وضعیتی دیگر)

✔تبدیل شدن چیزی به چیزی دیگر

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn up

✔صدا و ولوم رو بالا بردن و درجه چیزی و بالا بردن
✔ظاهر شدن
✔پیدا شدن
✔حضور یافتن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn down

✔صدا رو پایین آوردن درجه چیزی رو کم کردن
✔رد کردن چیزی و نپذیرفتن
✔قبول نکردن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️turn in

✔دادن چیزی
✔تحویل دادن
مثل تحویل دادن کسی به پلیس


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn around
✔برگشتن..چرخیدن
✔از این رو به اون رو شدن
✔زیرروشدن به سمت خوب و امیدوار کننده

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn away
✔متفرق کردن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn back
✔برگشتن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn to
✔کمک خواستن
✔رجوع کردن
✔روی آوردن به کسی و چیزی
✔متوسل شدن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn out
✔نتیجه دادن
✔از کار در آمدن

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn over

✔سود داشتن در بیزنس(چرخه مالی خوبی داشتن)

✔تغییر حالت و تغییر جهت
مثل ترن اور کردن اشغالا توسط گربه ها
مثل turn over the page ورق زدن
Turn over the car چپه شدن ماشین

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

سطح کاربر در لینگوگیم : 108

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.