(TURN)Phrasal verbs

(TURN)Phrasal verbs

Phrasal verbs(turn)

♦️Turn


🔹️Turn on
✔روشن کردن هر چیزی
✔باز کردن مثل شیرآب
✔هیجان زده شدن..چیزی که حال خوب کنه(انسان)
✔سرشوق آوردن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn off

✔خاموش کردن هر چیزی
✔بستن مثل شیرآب
✔هیجان رو میگیره...حال گیر
دلسرد کننده


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn into

✔تبدیل کردن کسی به چیزی(از وضیعتی به
وضعیتی دیگر)

✔تبدیل شدن چیزی به چیزی دیگر

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn up

✔صدا و ولوم رو بالا بردن و درجه چیزی و بالا بردن
✔ظاهر شدن
✔پیدا شدن
✔حضور یافتن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn down

✔صدا رو پایین آوردن درجه چیزی رو کم کردن
✔رد کردن چیزی و نپذیرفتن
✔قبول نکردن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️turn in

✔دادن چیزی
✔تحویل دادن
مثل تحویل دادن کسی به پلیس


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn around
✔برگشتن..چرخیدن
✔از این رو به اون رو شدن
✔زیرروشدن به سمت خوب و امیدوار کننده

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn away
✔متفرق کردن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn back
✔برگشتن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn to
✔کمک خواستن
✔رجوع کردن
✔روی آوردن به کسی و چیزی
✔متوسل شدن


🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn out
✔نتیجه دادن
✔از کار در آمدن

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🔹️Turn over

✔سود داشتن در بیزنس(چرخه مالی خوبی داشتن)

✔تغییر حالت و تغییر جهت
مثل ترن اور کردن اشغالا توسط گربه ها
مثل turn over the page ورق زدن
Turn over the car چپه شدن ماشین

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

سطح کاربر در لینگوگیم : 97

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.

تبلیغ
 تبلیغ در لینگوگیم
عنوان تبلیغ

در این قسمت میتونید کسب و کار و یا موضوع مورد نظر خودتون رو تبلیغ کنید تا بیشتر دیده شوید.

سفارش تبلیغ