(PUT)Phrasal verbs

(PUT)Phrasal verbs

(Put)Phrasal verbs

Put♦️


put back🔹️
✔برگردوندن چیزی سر جاش

✔عقب انداختن (تاریخ و زمان) و موکول کردن به زمانی دیگر..مثلا ی قراری را محول کنی به زمان دیگر که از 🔹️put off  هم میشه استفاده کرد..

⚪⚪⚪⚪⚪

put behind🔹️
✔بزار پشت سر
✔از ذهن خارج کن
✔فراموش کن


⚪⚪⚪⚪⚪

put aside🔹️
✔کنارگذاشتن
✔دور انداختن


⚪⚪⚪⚪⚪

put together🔹️

✔وصل کردن کردن
✔سرهم کردن
✔ساختن و ترکیب کردن و یکی کردن(مثلا سرهم کردن ماکت)

⚪⚪⚪⚪⚪

put down🔹️
✔تحقیر کردن و خوار و خفیف کردن
✔زمین گذاشتن
✔نوشتن(write down)
✔تلفنو قطع کردن

⚪⚪⚪⚪⚪

put away🔹️
✔کنار گذاشن چیزی
✔کنار گذاشتن پول برای روز مبادا

🌧🌧rainy day روز مبادا🌧🌧


⚪⚪⚪⚪⚪

put on🔹️
✔پوشیدن
✔و هر چیزی که بدن رو کاور کنه ..مثل کرم زدن و ارایش کردن

⚪⚪⚪⚪⚪

put up🔹️
✔برافراشتن...مثلا پرچم
✔بنا کردن..مثلا ساختمان
✔جا دادن به کسی..منزل دادن به کسی


⚪⚪⚪⚪⚪

put up with🔹️
✔ تحمل کردن
✔تاب آوررن
✔سر کردن با شرایط

⚪⚪⚪⚪⚪

Put out🔹️

✔خاموش کردن

خاموش کردن سیگار و آتش و ...

 

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

سطح کاربر در لینگوگیم : 108

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.