مطالب آموزشی زبان انگلیسی

جدیدترین مطالب آموزشی زبان انگلیسی رو از این بخش دنبال کنید.

(PUT)Phrasal verbs

(Put)Phrasal verbs

(LOOK)Phrasal verbs

(Look)Phrasal verbs

(TALK)Phrasal verbs

Phrasal verb)TALK)

مکالمه برای قبل ازمون

گفتگو با مخاطب در مورد آزمون سناریوی قبل آزمون های مختلف