مطالب آموزشی زبان انگلیسی

جدیدترین مطالب آموزشی زبان انگلیسی رو از این بخش دنبال کنید.

سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

(TAKE)Phrasal verbs

Phrasal verbs(take)

(COME)Phrasal verbs

Phrasal verbs(come)

تبلیغ
 تبلیغ در لینگوگیم
عنوان تبلیغ

در این قسمت میتونید کسب و کار و یا موضوع مورد نظر خودتون رو تبلیغ کنید تا بیشتر دیده شوید.

سفارش تبلیغ