مطالب آموزشی زبان انگلیسی

دسته بندی : گرامر

(TAKE)Phrasal verbs

Phrasal verbs(take)

(COME)Phrasal verbs

Phrasal verbs(come)

(GET)Phrasal verbs

(GET)Phrasal verbs

لغات هم آوا(هموفونیک)💯

لغات هموفونیک یا هم آوا ها کلماتی هستند که مثل سایر کلمات تلفظ می شوند اما معانی متفاوتی دارند پس ما باید دقت کنیم تا دچار اشتباه در ترجمه کردنامون نشیم .