مطالب آموزشی زبان انگلیسی

دسته بندی : مکالمه

سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

مکالمه برای قبل ازمون

گفتگو با مخاطب در مورد آزمون سناریوی قبل آزمون های مختلف