سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

🎊How are you ? 🎊

حالت چطوره؟

🎊How is your father ?🎊

🎊How is your mother?🎊

🎊How is your brother ?🎊

🎊How is your sister?🎊

🎊How is your child?🎊

🎊How is your son?🎊

🎊How is your daughter?🎊

🎊How is your wife?🎊

🎊How is your husband?🎊

🎊How is your fiance? 🎊

نامزد خانم

🎊How is your fiancee?🎊

نامزد آقا

🎊How is your step father?🎊

ناپدری

🎊How is your step mother?🎊

  نامادری

🎊How is your step son?🎊

پسر خوانده

🎊How is your step dauther? 🎊

دختر خوانده

 

🎊How is your step brother?🎊
🎊How is your half brother?🎊
برادرخوانده(برادر ناتنی)

🎊How is your step sister?🎊
🎊How is your half sister?🎊
خواهر خوانده(خواهر ناتنی)

🎊How is your blood brother?🎊
برادر خونی


🎊How is your grandfather?🎊

بابابزرگ

 🎊How is your grandmother?🎊


مامان بزرگ


🎊How is your grandchild ?🎊 

نوه


🎊How is your grandson?🎊

نوه پسری


🎊How is your granddaughter?🎊

نوه دختری


🎊How is your uncle?🎊
عمو ,دایی ,شوهر خاله ,شوهر عمه 
     
🎊How is your aunt?🎊
عمه ,خاله ,زن عمو ,زن دایی   

      
🎊How is your cousin?🎊
پسر عمو ,پسر عمه ,پسر خاله ,پسر دایی


🎊How is your nephew?🎊
پسرخواهر ,پسر برادر


🎊How is your niece?🎊
دختر خواهر ,دختر برادر


🎊How is your mother_ in _law?🎊
مادر شوهر, مادر زن


🎊How is your father_ in_ law?🎊
پدر شوهر ,پدر زن


🎊How is your brother_ in_ law?🎊
برادرشوهر ,برادر زن, باجناق


🎊How is your sister_ in _law?🎊
خواهر شوهر, خواهر زن ,جاری


🎊How is your son_ in _law?🎊
داماد


🎊How is your daughter_ in _law?🎊
عروس


🎊How is your life?🎊
زندگی


🎊How is your boss?🎊 رئیست


🎊How is your ex_husband?🎊
شوهر سابق


🎊How is your ex_wife?🎊
زن سابق


🎊How is Maryam?🎊


🎊How is Reza?🎊


🎊How are Maryam and Reza?🎊


🎊How are they?🎊
اونا چطورن؟


🎊How are your parents?🎊

🎊How are your children?🎊


🎊How are your grandparents?🎊
پدربزرگ ,مادربزرگت چطورن؟

🎊How are your neighbors?🎊

همسایه هات چطورن؟

🎊How are your colleagues?🎊

همکارات چطورن؟

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

سطح کاربر در لینگوگیم : 106

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.