سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

✋Hello سلام (رسمی)

✋Hi سلام (صمیمی)

✋Hey there سلام (خیلی صمیمی)

✋Hey      سلام( غیررسمی)

✋Hiya  سلام (غیر رسمی)


به جای سلام


✋Good morning
✋Good afternoon
✋Good evening

 

Nice to meet you🌸


Glad to meet you🌸


I'm pleased to meet you🌸

Pleased خوشحال


Formal➡️ it's a pleasure meeting you🌸
باعث افتخاره دیدن شما.

 

Long time,no see🌹

پارسال دوست امسال آشنا(خیلی وقته ندیدمت)

What brings you here🌹

از این طرفا(راه گم کردی)

Fancy meeting you🌹

چه عجب از این طرفا

 

Is everything ok?💮

Is everything alright?💮

همه چی روبراهه؟

 

 

.Yes,everything is ok💮

.Yes everything is alright💮

بله ،همه چی روبراهه

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

سطح کاربر در لینگوگیم : 108

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.