لینگوگیم
آموزش زبان با بازی


مجوز ها، افتخارات

تمامی بازی های ساخته شده

یادگیری از مقدماتی تا پیشرفته


  • مقدماتی تا پیشرفته100%

سطح های دربر گیرنده
A1 مبتدی
A2 پیش متوسطه
B1 متوسطه
B2 فرامتوسطه
C1 پیشرفته
C2 حرفه ای

حداقل سطح موردنیاز برای بازی

این بازی برای افرادی خوب ایت که می توانید از اصطلاحات روزمره آشنا و عبارات بسیار اساسی برای برآورده کردن نیازهای پایه خود استفاده کنید. می تواند خود و دیگران را معرفی کند و می توانید به سوالاتی درباره جزئیات شخصی زنگی خود مانند محل زندگی، آشنایان و دارایی ها پاسخ دهید. می توانید یک رابطه ساده با افراد انگلیسی زبان برقرار کنید، و همچنین اگر یک فرد انگلیسی زبان با ملاحظه و به آرامی و واضح صحبت کند، متوجه مفهوم کلی صحبت های او خواهید شد.
به عبارت دیگر برای کسانی خوب است که معادل نمره 10 تا 19 در Cambridge BULATS و سطح Movers در سطح بندی زبان انگلیسی نوجوانان